qcx#li0_e3p_ew#c6.dat

Charge Exchange Cross Sections

Ion
C6+
Energy Range
4.000 keV/amu → 14.00 keV/amu

ADF01

Filename
qcx#li0_e3p_ew#c6.dat
Full Path
adf01/qcx#li0/qcx#li0_e3p_ew#c6.dat
Download data
C6+ + Li0(3p) → C5+ + Li+total
C6+ + Li0(3p) → C5+(n=1) + Li+n-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(1s) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(n=2) + Li+n-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(2s) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(2p) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(n=3) + Li+n-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(3s) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(3p) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(3d) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(n=4) + Li+n-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(4s) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(4p) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(4d) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(4f) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(n=5) + Li+n-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(5s) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(5p) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(5d) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(5f) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(5g) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(n=6) + Li+n-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(6s) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(6p) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(6d) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(6f) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(6g) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(6h) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(n=7) + Li+n-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(7s) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(7p) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(7d) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(7f) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(7g) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(7h) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(7i) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(n=8) + Li+n-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(8s) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(8p) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(8d) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(8f) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(8g) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(8h) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(8i) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(8j) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(n=9) + Li+n-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(9s) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(9p) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(9d) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(9f) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(9g) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(9h) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(9i) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(9j) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(9k) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(n=10) + Li+n-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(10s) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(10p) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(10d) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(10f) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(10g) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(10h) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(10i) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(10j) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(10k) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(10l) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(n=11) + Li+n-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(11s) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(11p) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(11d) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(11f) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(11g) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(11h) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(11i) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(11j) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(11k) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(11l) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(11m) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(n=12) + Li+n-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(12s) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(12p) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(12d) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(12f) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(12g) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(12h) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(12i) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(12j) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(12k) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(12l) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(12m) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(12n) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(n=13) + Li+n-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(13s) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(13p) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(13d) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(13f) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(13g) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(13h) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(13i) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(13j) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(13k) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(13l) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(13m) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(13n) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(13o) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(n=14) + Li+n-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(14s) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(14p) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(14d) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(14f) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(14g) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(14h) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(14i) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(14j) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(14k) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(14l) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(14m) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(14n) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(14o) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(14q) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(n=15) + Li+n-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(15s) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(15p) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(15d) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(15f) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(15g) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(15h) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(15i) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(15j) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(15k) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(15l) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(15m) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(15n) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(15o) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(15q) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(15r) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(n=16) + Li+n-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(16s) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(16p) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(16d) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(16f) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(16g) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(16h) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(16i) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(16j) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(16k) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(16l) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(16m) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(16n) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(16o) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(16q) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(16r) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(16t) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(n=17) + Li+n-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(17s) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(17p) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(17d) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(17f) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(17g) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(17h) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(17i) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(17j) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(17k) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(17l) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(17m) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(17n) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(17o) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(17q) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(17r) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(17t) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(17u) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(n=18) + Li+n-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(18s) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(18p) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(18d) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(18f) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(18g) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(18h) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(18i) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(18j) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(18k) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(18l) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(18m) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(18n) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(18o) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(18q) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(18r) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(18t) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(18u) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(18v) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(n=19) + Li+n-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(19s) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(19p) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(19d) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(19f) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(19g) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(19h) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(19i) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(19j) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(19k) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(19l) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(19m) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(19n) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(19o) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(19q) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(19r) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(19t) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(19u) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(19v) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(19w) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(n=20) + Li+n-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(20s) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(20p) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(20d) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(20f) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(20g) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(20h) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(20i) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(20j) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(20k) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(20l) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(20m) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(20n) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(20o) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(20q) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(20r) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(20t) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(20u) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(20v) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(20w) + Li+nl-resolved
C6+ + Li0(3p) → C5+(20x) + Li+nl-resolved
 + 6   Li+ 0 (0) / receiver donor (donor state Li(3p0))  /    /
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Source: The data consists of results of CTMC calculations made at the University of Missouri.


 Comments: R. Olson sent the data to me in September 2003, and I converted them to ADAS
      data files. E. Wolfrum


 Authors: R. E. Olson#,E.Wolfrum*
      # University of Missouri, Rolla, USA.
      * IPP Garching, Germany


 Date: September 2004
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contributors

 • Elizabeth Wolfrum
 • Transitions
 • Comments
 • Origins

Data Classes